biggeros.blogg.se

På resande fot i Spanien

Quiteria

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

Church of Santa Quitería in Alcázar de San Juan.
It is an austere building with pure lines which corresponding to the primary level of Baroque classicism.
Built between 1587 and 1604 with reddish-colored ashlars. It seems that he built the plans of Juan de Herrera who was trained by the architect Alcazareño Miguel Barroso. The work on the church began Juan de Oza and Rodrigo de Argüello and Andrés de Astián continued. It is located at Plaza Santa Quiteria the town of Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spain.
 
 
 
 
 
 

Santa Quitería kyrka i Alcázar de San Juan.

Det är en spartansk byggnad med rena linjer som motsvarar den primära nivån på barockklassicismen.

Den är byggd mellan 1587 och 1604 med rödfärgade ashlars (murverk av stora fyrkantiga stenar, som vanligen används som vänd mot murar av sten eller sten).

Det verkar som om han byggde planerna för Juan de Herrera som utbildats av arkitekten Alcazareño Miguel Barroso.

Arbetet på kyrkan började Juan de Oza, Rodrigo de Argüello och Andrés de Astián fortsatte med arbetet. Det ligger vid Plaza Santa Quiteria i staden Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spanien.

 
På ena sida ligger collegio de la Sagrida
 
 
 

CONVENT - SCHOOL OF THE SAGRADA FAMILIA

The congregation of Religious of the Holy Family of Villafranche, has its origin in Villafranche - France, in the year 1816 founded by SANTA EMILIA DE RODAT, for the attention of poor children and teaching.

Alcazar arrive these Religious in the year 1914, apecionion of DON DANIEL MARTIN DE ALMAGRO, parish of Santa Maria la Mayor, so that they take charge of the attention and education of the children of Alcazar istalandose the community of Religious at first in the house of the counts of Nieva street of San Francisco

Until in the year 1930 these Sisters were installed in their current uvicacion in the Plaza de Santa Quiteria, in the house - palace of DON OLIVERIO MARTINEZ, business Alcazareño, house of modernist style at the end of the XIX century, conserving all its architectonic estrustura the time with an elegant interior glass patio, where several rooms such as the chapel. These Religious of the Holy Family were known by the neighbors of Alcazar as '' the French nuns ''.

 
 

Kloster- SAGRADA FAMILIENS SKOLA

Sällskapets religiösa Villafranches heliga familj har sitt ursprung i Villafranche - Frankrike år 1816 som grundades av SANTA EMILIA DE RODAT. Orsaken var för att uppmärksamma fattiga barn och undervisning.

År 1914 anländer dessa religösa sällskap till Alcazar som får sitt tillkännagivande av DON DANIEL MARTIN DE ALMAGRO. 

Sällskapet Santa Maria la Mayor såg till att de skille ta ansvar för uppmärksamhet och utbildning av barnen i Alcazar samhället av religiösa. Först i huset av antalet Nieva Street i San Francisco

Fram till år 1930 installerades dessa systrar i deras nuvarande ojämnhet på Plaza de Santa Quiteria  i huset - DON OLIVERIO MARTINEZ( Alcazareños) hus, modernistiskt hus i slutet av 1300-talet. Där  bevarades alla dess arkitektoniska estrusturer tiden med en elegant inredning uteplats av glas.  Där flera rum såg ut som kapellet.

Dessa religiösa var kända som den Heliga Familjen av Alcazars grannar som "de franska nunnorna".

 
 
Idag fungerar klostret som en skola där nunnor undervisar. 
 
 lånade bilder
Tyvärr vet jag inte om jag fick gå in på skolan som obehörig. Dessa gamla kloster är bevarade runt om i Spanien där det sker även undervisning.
 

Cervantes

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
 
 
 
 
Miguel de Cervantes 
 
 
 Statue of Miguel de Cervantes Saavedra
The sculpture is made of Bronze on a stone pedestal in homage to Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
The work is made in 1999 by the sculptors Teresa Guerrero Serrano (Córdoba, 1966) and Javier Martínez Pérez (Madrid, 1968) ).
It is located in the Plaza de Santa María in the town of Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spain.
 
 
 

Staty av Miguel de Cervantes Saavedra

Skulpturen är gjord av brons på en stenblock i hyllning till Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).

Arbetet gjordes 1999 av skulptörerna Teresa Guerrero Serrano (Córdoba, 1966) och Javier Martínez Pérez (Madrid, 1968)).

Det står på Plaza de Santa María i staden Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spanien.

 

Santa Maria

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
 
The Temple of Santa Maria la Mayor is one of the most important of the plantations of the basilical.
 
 The temporary four port of entry and the facade of Sol de XIII. The processiones and the north facade there are two other doors the Hombria of the XVII century and the one of the Perdon of the XVII century.
 
This door is created for those of del Santisimo Rosario, La Lama the attention for its mixture of architectural styles.
That we find almost all of all times as foundations novae, Visigothic Columns, Mudejar Jerez, La Planta romanica tempo, Renaissance Gothic chapels, Baroque Retablos and Camarin de Virgen del Rosario Rococo from (1742), Lake décor and the Alcazar of Alcazar and The Virgin of the Crowned Rosary.
 
 
 
 
 

Tempelet Santa Maria la Mayor är en av de viktigaste av de basiliska plantagerna.


Den tillfälliga fyra ingångsöppningen och fasaden av Sol de XIII. Processionerna och norra fasaden finns två andra dörrar Hombria av XVII-talet och den ena av Perdon av XVII-talet.


Denna dörr är skapad för del Santisimo Rosario, La Lama uppmärksamhet för sin blandning av arkitektoniska stilar.

Att vi hittar nästan allt genom alla tider stiftelser såsom: novae, Visigothic Columns, Mudejar Jerez, La Planta romanica tempo, Renaissance gotiska kapeller, Barock Retablos och Camarin de Virgen del Rosario Rococo från (1742), Lake décor och Alcazar Alcazar och The Virgin of the Crowned Rosary.

 
 
 Origin The temple is Romanesque.
Later it would turn with a Renaissance style and would be completed in 1742
Baroque construction on the main altar and rococo the dressing room of Virgen del Rosario.The final temple would have a body of three naves, conserving the Mudejar head and the semi-circular apse in the Romanesque style. 
 
Lånade bilder 
 
 
 
 Templets utsprung är romanskt.

Senare skulle templet  ändras till renässansstil och skulle slutföras år 1742

Det är Barockkonstruktion på huvudalteret och rococo stil på omklädningsrummet av Virgen del Rosario.

Det sista templet skulle ha en kropp med tre navar som bevarar Mudejar-huvudet och den halvcirkelformiga apsen i romansk stil.

Idag har jag klarat av min dagliga PW runda i parken och solen var närvarande.

Under rundan gick jag och funderade på att jag har bara stött på en ekorre under nästan 4 veckor .......

Tror ni inte att jag snubblade på Erik Ekorre igen.

Ingen blev gladare än jag.

 

 

Cubillo

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
 

Intur hotel is located 15 minutes walking  distans from Alcazar de San Juan city.

By the way it is easy access to all the major tourist attractions. The most of attracions is placed nearby. 

Two hypothesis we find when we try to find out the origin of this unique building.

EXTERIOR

 lånad bild

It is a cube built with blocks of reddish sandstone. It has a circular shape.

INSIDE

lånad bild 

It has a square shape. See retains the beginning of the ribbed vault supported and aveneradas corbels.

 
 
Cubillo
 
 
El Cubillo
in Alcázar de San Juan
 
The structure of the almohade-gothic circulates. The outer exterior of the interior and the interior of the building is a part of the historical district of the Torre del Prado and the Palace Chapel.
Period XIII-XVII centuries.
》》》》》》》》》》》》

El Cubillo (båset)

i Alcázar de San Juan


Strukturen av almohade-gotiska varierar.

Den yttre utsidan av inredningen och insidan av byggnaden är en del av det historiska distriktet Torre del Prado och Palace Chapel.

Period XIII-XVII århundraden.

 

Torreón

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

The Muslim fortress with its mosque and interior rooms, was reconquered in the fourteenth century. The Tower was built between 1235 and 1237 The captain de San Juan, Frey Fernández Pérez Mosego lived there.
We can still see the commemorative inscription on the facade.
In another façade the Palace Square explains that in 1618 the floor with stone windows was added and topped with gypsum ribbed vaults. 
 
 
Den muslimska fästningen med dess moské- och inredningsrum återupptogs på trettonde århundradet. Tornet byggdes mellan 1235 och 1237 Då kapten de San Juan, Frey Fernández Pérez Mosego bodde där.
Vi kan fortfarande se på ministernas inskription på fasaden.
I en annan fasad förklarades Palatsets torg att år 1618 fylldes golvet med stenfönster och toppades med gipsrundade valv.
 
 
 
 
Torreón del grand prior
 

PALACIAL SET OF THE GRAND PRIOR

And the surroundings of the neighborhood of Santa Maria's locate is the most important vestiges of the medieval past of Alcázar.

An the 935 Alcázar for the part of the Taifa of Toledo. After the conquest of the meek the Christian kings from to grant privilege lands to the militaire orders so that the border zone has been rededicated and Christianized.

Let Antigua Alcazaba Aaron will be The Embryo of Villa Sanjuista.

This city had a walled enclosure of which only the tower of the Grand Prior remains, El Cubillo, The Chapel of the Palace of the House of Government.

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

Palacial SET av Grand PRIOR

Och omgivningen i närheten av Santa Marias läge är de viktigaste resterna kvar av det medeltida förflutna i Alcázar.

År 935 Alcázar för delen av Taifa i Toledo.

Efter erövringen sände de kristna kungarna från att bevilja privilegium land till militärorden så att gränsområdet hade omförhandlats och kristeniserats.

"Låt Antigua Alcazaba Aaron bli Embryo av Villa Sanjuista".

Den här staden hade en muromgärdat hölje av vilken endast Grand Primor tornet kvarstår, El Cubillo och Kapellhuset i Regeringshuset.

 

Ljuset är inne med tiden

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
 
the light with time inside
 Or 
The light is inside in time 
 
 
Jag trodde att det spanska skyltens citat skulle betyda så mycket mer.....
 
ljuset är inne med tiden 
Då tolkar jag skylten som så:  ljuset är inne hela tiden i Spanien.
Då menar jag inga dystra eller mörka tider finns med på väderkartan numer. Varken ute eller inne.
Förutom att det kom en hel del regn igår så att även växterna  och restaurangägaren blev nöjd. Efter 6 månaders torka så behövs vattenförrådet fyllas på.
 
 
Igår åkte vi till Reserva Natural Complejo Lagun de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 

You can easily find the best of the best restaurants in the area because of vegetarian vegetation as well as a variety of hypersaline.

These Laguna's can you find and state of regeneration.

Let the importation of the lake radical leave you to the present and you will find the best of all. 

 

 
Lånade bilder 
 

Du kan enkelt hitta de bästa av de bästa restaurangerna i området på grund av vegetarisk vegetation samt en mängd hypersaline. Hypersaline is a definition of containing, or resembling common table salt; salty or salty: a saline solution.

Dessa "Lagunas" sjöar kan du hitta och framföra för regenerering.

Låt importen av sjöradikalen lämna dig till nutid och då  hittar du det bästa av allt.

 Tyvärr var en sjö helt torr pga torkan och de andra var halvfulla. Så vi såg varken flamingos eller andra fågelarter.  Vi komner att återvända inom tid under regnperioden då sjönivån kommer att öka rejält. Bilder kommer senare.
 
 
Hursomhelst kom vi ut på sightseeing och kunde sitta ute under tak då regnet öster ner. Vi var de enda på restaurangen men fick ta del av ägarens vänlighet ch historia under årens lopp.
 
 
 
 
 
Dessa bilder är från svunnen tid och hänger på restaurangens vägg. 
Kan det vara från 60 och 70-talet....
 
 
Kika in hos BP som förvaltar skyltar som denna dag
http://bp-computerart.blogspot.com.es/?m=1 
 

En hyllning till Moderskapet

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
Ssnta Maria torget är ett litet gulligt torg bakom alla sevärdheter.
 
 
På långt avstånd faller blicken direkt på en moderlig staty som är belägen i mitten av torget.
 
 
Canticle to Motherhood, in Alcázar de San Juan.The statue is made of stone and it is placed on a stone pedestal represent a woman raising a child in her arms. The work is done 1970  by the sculptor Marino Amaya (Astorga, Leon, 1927).
It was Inaugurated 1995.
It has an inscription if someone wants to read and keep  the sentence in their mind.
"chant to motherhood".
You can see the sculpture at Plaza de Santa Maria in Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spain.
 

Lovsång till moderskapet i Alcázar de San Juan.

Statyn är gjord av sten och den är placerad på en stenpiedestal som representerar en kvinna som lyfter upp sitt barn i sina armar. Arbetet är gjort år 1970  av skulptören Marino Amaya (Astorga, Leon, 1927).

Den invigdes 1995.

Den har en inskription på statyn om någon så vill läsa citatet och lägga på minnet.

"Sång till moderskapet".

Du kan se skulpturen på Santa Maria-torget ii Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spanien.

 
 
 
 
 
 
 
 
Tydligen gillar både hundar och katter om att ströva omkring i parken och busa med varandra. Även jag tycker att parken är en rofylld plats
 
 
Nej, nu har jag druckit upp mitt kaffe och ska gå ut och handla lite kvällsmat. Då menar jag kvällsmat för vi äter inte före halv tio på kvällen. Så kan det gå när Mr U jobbar sena dagar. Som tur är det snart helg=●
 

Plaza de Toros

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
I mitt inlägg för någon vecka sedan så nämnde jag om tjurfäktningsarenan fortfarande är i bruk......
 
 
Och om ni tittar lite närmare på postern så var det tyvärr  en tjurfäktning lördagen den 28/10 
Otroligt men sant. Jag trodde för mitt liv att det inte fördes längre några tjurfäktningar på denna arena i Alcazar. Så fel jag hade😣😣
Annars är byggnationen jätte fin.
 
Plaza de toros 

Bullring of Alcázar de San Juan

The current Plaza de Toros of Alcázar de San Juan inaugurated the 9th of September 1949 with a view of Pepe Luis Vázquez, Antono Bienvenida and Antonio Caro, with the bulls Victor and Marín.
And the 70's carried out remodeling works reopening the arena on September 5 1976 José Ruiz "Calatraveño", Antonio Rojas and Antonio Guerra Lidiaron rescued Antonio Ribas.

Capacity:
10,000 spectators

 
Tänk att det får plats 10000 åskådare/ sittplatser
Denna fina arena hade gjort sig bra till ett scenuppträdande av teater eller konsert.
 

Plaza de Toros

Tjurfäktningsarena Alcázar de San Juan

Den nuvarande Plaza de Toros i Alcázar de San Juan invigdes den 9 september år 1949 med utsikt över Pepe Luis Vázquez, Antono Bienvenida och Antonio Caro, med tjurarna Victor och Marín.
Under 70-talet utförde ombyggnadsarbeten som återupptog arenan den 5 september 1976 räddades av José Ruiz "Calatraveño", Antonio Rojas och Antonio Guerra Lidiaron Antonio Ribas.

Kapacitet:
10 000 åskådare

 

Bullfighting Museum of Alcázar de San Juan is located near the local plaza.

Account among its collections with one of lithographs on the very interesting fight and with oil of greatness of José Tajada and Isabel Baro among other authors.
It is also located in the heart of Cartagena, just a few steps from the city of Manchega, the city of Manila and the city of Madrid. It is also a short walk to the main square of La Covadonga, 15th of August, 1899.
This bullfighting museum is a recommended visit of the Ruta del Quijote.

 
Under min barndomstid var TV eller biograf tittande inte en vanlig förseelse. Det kan bero på att det inte fanns så stort utbud. Jag minns att jag gick på min första biograffilm och såg Tarzan när jag var 8 år.
Därefter såg jag många matine filmer med komikerna Helan och Halvan och bröderna Marx.
Jag tyckte de var jätte roliga. Sedan vet jag även att min mamma var förtjust att titta på cowboyfilmer med John Wayne och Gary Cooper. Det var tider.....
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
 

Tjurfäktningsmuseet Alcázar de San Juan ligger nära det lokala torget.

 Bland deras samlingar finns  litografier och oljemålningar på den mycket intressanta kampen och  storhet av José Tajada och Isabel Baro och andra författare.
Det ligger också i hjärtat av Cartagena, bara några steg från staden Manchega, staden Manila och staden Madrid.

Det är också en kort promenad till huvudtorget i La Covadonga, 15 augusti 1899.
Detta tjurfäktnings museum är ett rekommenderat besök av Ruta del Quijote.

Idag är det röd dag i Spanien dvs ” Dia de todos los Santos ” (allhelgonadag).
De flesta är lediga.
Snart är det Allhelgonahelgen i Sverige och just den dagen vi ägnar en extra tanke och tänder ett ljus till våra nära och kära som inte finns ibland oss. 
Idag är alla affärer stängda i Spanien så idag blir det en lugn dag för mig.
Tyvärr är inte min man så lyckligt lottad. Han är tvungen till att jobba idag😣😐😑
 

 

 

Marknad som marknad

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

Mercadillo
"Genaral market" är öppen för allmänheten på måndagar
 
 
 
 
 
 
Här finns allt mellan himmel och jord både krimskrams och till finstilta möbler. 
Svamparna kunde jag inte bara gå förbi. Ett konstverk i svampväg.
 
 
Marknaden ligger på höger sida
 
 
Mercado
En inomhusmarknad som erjuder allt från färska råvaror såsom kött/ fisk/ ostar/ bakverk till grönsaker och frukt.
 
 
Denna kvinna serverade mig fräscha äpplen och päron.
 
 
 
Lånad bild
 
Det finns ett cafe inne på marknaden där de gamla lokala byfolket sitter och dricker öl och äter tapas. De är nog byns skvallerhörna där rykten sprids vidare med vimlet.
 
 
Så nu ska jag äta mitt röda äpple och njuta av den något tidiga Halloween dagen
 
Ha en riktigt trevlig dag och Halloween till er som firar.
Eller som min bloggvän Ama brukar säga "Hall o vin"
 
 
 

Don Quijote & Sancho Panza

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
 
 
 
 
 
 

Monument  Don Quijote and Sancho Panza

 Don Quixote de la Mancha masterpiece of universal letters written by Miguel de Cervantes.

It could be sketched during the days solitude and reflection of its captivity of Algiers. That lasted five years and the congress of the castles of Castile that are faithfully reflected in the work

The sculptures name is Marino Amaya, 1971

 

Monument Don Quijote och Sancho Panza

Don Quijote är  la Manchas mästerverk av universella ord skrivet av Miguel de Cervantes.

Det kan skisseras under ensamhet och reflektion av dess fångenskap av Algerier. Det varade fem år och kongressen i Castilias slott som troget återspeglas i arbetet

Namnet på skulptören är Marino Amaya år 1971

Idag gick jag in till stan fram och tillbaka och sprang på både marknad utomhus och inomhus. Jag köpte med mig lite fräscha äpplen och ett par skor råka följa med hem bara sådär av farten.

Skor är min stora passion🤗🤗

Dulcinea

Kategori: Mina Tips

 
Denna gränd angränsar till Plaza España 
 
 
Här ligger en restaurang som jag tror är värt ett besök
 
La CajeTana ( en slags skalbagge) 
 
 
är en gastrobar som serverar många olika gourmet tapas.
 
 
Igår gjorde vi en sightseeing tour på vår egen hand med bil som tog 6 timmar. Vi åkte runt och besökte små byar där Don Quijote slogs mot "drakar" kvarnar, los molinos på spanska.
El Toboso, staden som ligger i La Manch regionen är känd för att den har nämnts i Don Quijote litterära verk. I byn finns även Dulcinea Casa och staty som har namngivits efter Don Quijotes fästmö. Det var en by som tilltalade mig  Vi vandrade i den lilla byn och gjorde en kort sightseeing. Slutligen hamnade vi en liten mysig butik med souvenirer och delikatesser.
Vi köpte både rött, vitt lokala viner,  och torkad svart vitlök. Vi har inte testat den ännu.
 
 
Jag kommer berätta förr eller senare om dessa svarta vitlökar var ätbara...
 
 
Sedan köpte vi en Manchego som fungerar som en slags pisto som innhehåller tomater och paprikor. Passar bra till grillat.
 
 
Vinet kostade ca 5.30 euro och var väldigt gott.
Troligtvis kan det vara svårt att hitta det på systembolaget.
Här finns många vinodlingar kända pga av sina söta druvor. Många vinodlare här i La Mancha regionen har ett samarbete med Rioja tillverkarna och blandar dessa söta druvor med druvor från Rioja området..
Det är väldigt intressant att gå på olika vinprovningar och bredda sitt vintycke.
 
 
 
 
 
 
 

Estacion

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 

 

 Alcázar de San Juan station  is located in the province of Castile-La Mancha, in the province of Ciudad Real in the province of Cádiz.

It is one of the main railway junctions of the network as it is the bifurcation = (  En bifurkation är en naturföreteelse,  vilket innebär att ett exempeltvis vattendrag eller som i detta fall en järnväg  delas i riktningen nedför och strömmar in i två grenar som inte återförenas)

 point of the radials connecting Madrid with the south and southeast of Spain.

It is also a matter of course that you can easily reach the city of Madrid in the direction of Madrid.Through it circulates a high traffic of Long and medium distance. 

 

Alcázar de San Juan station ligger i provinsen Castilla-La Mancha, i provinsen Ciudad Real i provinsen Cádiz.

Det är en av huvudvägarna i nätverket som en (bifurkation) av radialpunkten  som förbinder Madrid med söder och sydöstra Spanien.

 

Det är självklart också att du lätt kan nå staden Madrid med tåg i riktning mot Madrid. Via infrastrukturen cirkulerar en hög trafik på både långa och mindre avstånd.

Stationen invigdes den 20 juni 1854. Dvs öppningen av Tembleque-Alcázar de San Juan-delen av järnvägslinjen och Madrid-Almansa, som förlängde den ursprungliga vägen mellan Madrid och Aranjuez med det slutliga målet att nå Alicante. 

 
 
 The station was inaugurated on June 20, 1854, with the opening of the Tembleque-Alcázar de San Juan section of the Madrid-Almansa railway line, which extended the original route between Madrid and Aranjuez, with the final objective of reaching Alicante.
 
 
Feliz fin de semana todos!! 

Angel

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
Detta stora torg heter Plaza España som många andra runtomkring i Spanien.
 
 
 

The Town hall is located in the Plaza de España.

It is built in the nineteenth century in modernist neoclassical style. It emphasizes the great main facade.
At first it was a Casino and in 1928 later on it became the Town Hall.

》》》》》》》》》》》

Rådhuset/Stadshuset ligger på Plaza de España.

Det är byggt på nittonde århundradet i modernistisk neoklassisk stil. Det betonar den stora huvudfasaden.
Först var det ett kasino och senare år 1928 blev det  stadshuset.

På ytterkanten av torget så står detta monument.
 
 
 Monument to Ángel Lizcano Monedero in Alcázar de San Juan. The sculpture is made of bronze in homage to the painter Ángel Lizcaino Monedero (1846-1929). It is made by the sculptor Isabel Pérez Gago.
Inaugurated in 2006.
It is located in the Plaza de España in the town of Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spain
 
 

Monumentet är tillägnad Ángel Lizcano Monedero i Alcázar de San Juan.

Skulpturen är gjord av brons och är en hyllning till målaren Ángel Lizcaino Monedero (1846-1929). Den är gjord av skulptören Isabel Pérez Gago.

Invigdes år 2006.

Den står på Plaza de España i staden Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Spanien

Tribute to the train

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
 
Monumento Homenaje al Tren, esquina del Parque Alces.
Monument Tribute to the Train
it is placed by the corner of the Alces Park.
Monumentet är en hyllning till tåget och den är placerad utanför i parken Alces hörn.
 
 
Det är fröjd för ögat att gå förbi detta gamla lokomotiv på väg till stan. Det finns även ett tåg museum i byn som jag eventuellt  kommer att besöka.
 
 
På andra sidan ligger tjurfäktningsarenan som jag tror fortfarande är i bruk. Jag är ju inte alls  förtjust i tjurfäktning. Dessa fina byggnader skulle kunna vibehållas och göras om till ett annat syfte.
 
 
Den rosa, runda fasaden är urtjusig med sina halvmånformade fönster. Byggnaden hade passat mer som ett Commercial eller Söndagsmarknad. 
 
 
 
 Så nu drar jag iväg " Tingelingeling när tåget går ut i vida världen, den som 50 öre har får följa med på färden ".........

Mårten Gås

Kategori: Mitt i Naturen/stränder

 
Mårten gås tittade på mig som om jag hade med mig något gott.....
-Finn det själv, svarade jag tillbaka irriterad.
Själv har jag roat mig på stan och ätit lunch i 28 grader varm sol.
 
 
Efter kom Kalle Anka och kompaniet och undrade vad det blir för käk....
 
Det blir inget bröd idag. Jag är på väg hem och kommer tillbaka imorgon....
 
 
Stör mig inte just nu, sade Mio ilsket Jag har precis fått napp i vassen och väntar på tillfället....
 
 
Tillfället......alla har ett tillfälle att gassa sig i solen, sade Molle
 
Dagen är snart slut och jag har promenerat hela dagen (i den varma solen) i Alcazar och upptäckt både det ena och med det andra. Jag har stött på bl.a stillastående tåg, Don Quijote, tjurfäkningsarena, atleter, statyer, torg och marknad. Vilket jag kommer att visa vid ett annat tillfälle.
😱👽💀👺👹👿👻👻😈
 
Appråpå snart är det Halloween...
Hur och när brukar ni fira just den dagen.....
I år är vi inte hemma men grannbarnen brukar gå runt utklädda och önska sig godis. Så i år kommer vi fira på hotellet i Alcazar och grannbarnen blir utan godis.....
De får nog tillräckligt.

Alces/herrgård

Kategori: Mitt i Naturen/stränder

 
 
 

Alces

Roman mansion of Hispania Tarraconense located between Campo de Criptana and Alcázar de San Juan

For other uses, see Moose (disambiguation).

Alces was a mansion of HispaniaTarraconense, located in the Carpetania whose existence is known from the third century thanks to the information transmitted by the so-called Itinerary Antonino, in particular, when detailing the route Per Lusitaniam ab Emerita Caesarea Augusta as it passes through the current province of Ciudad Real, after the population of Laminio.

Så nu har ni fått förklaringen vad Parque Alces egentligen betyder.

 

Den Romerska herrgården i Hispania Tarraconense ligger mellan "området" av Criptana och Alcázar de San Juan

 Andra användningsområden, se Moose 

Alces var en herrgård huvudsaken i HispaniaTarraconense som var belägen i Carpetania, vars existens är mer känd från det tredje århundradet. Alltså inte en älg.Tack vare informationen som givits av den så kallade Itinerary Antonino (närmare bestämt när man anger rutt Per Lusitaniam från Emerita Caesarea Augusta) som passerar genom den nuvarande provinsen Ciudad Real, efter befolkningen från Laminio. Jag blir inte klok på översättningen...

Men Alces behöver inte betyda  älgar utan det är helt enkelt en herrgård.

 
 
 
 Jag försökte ta reda på om dessa gäss arter är desamma som de gäss som vistas i Sverige...
Svaret kommer kanske lite senare på min vistelse eller inte alls. En del är vita och andra är lite grå/brun melerade på gåset eller mestadels på stjärtfjädrarna
😉😆
Nej, skämt och sidor liknar de heller inte Kanadagäss.
Jag har en fågellista på andra fågelarter ( på spanska)
 
 
*Fåglar som övervintrar Blå
*Fåglar som bygger bo Gul
*Flyttfåglar Brun
*Stillasittandes fåglar Grön
 

Helge Älg

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

Parque Alces betyder Älg parken. 

Det finns ingen tillstymmelse till några Älgar....

The Moose park 

is a natural space located in Alcazar de San Juan (Ciudad Real).

It has an extension of more than 200,000 square meters. Since 1995 it is open to the public for everyone to enjoy this green space. It is open 8.00 am to 10.00 pm

 
Det finns aktiviteter för alla åldrar. För de som gillar skateboard.
~~~~~~~~

It has a great diversity of botanical (cedars, cypresses, elm and exotic trees) and poultry (buhós, torcaces, pigeons, hawks, blackbirds, etc.), which is discovered through a series of informative panels about the origin and development of these species.

 

A huge green area lung of the city which takes special care of the responsible and the residents. However the park also serves as a play area for children with their playgrounds and a sports circuit for all joggers or cyclists, apart from maintenance equipment.

 
 
Vilket otroligt vildliv det finns i denna park. Varje dag så brukar jag gå två varv igenom parken ca 3 kilometer.
~~~~~~~~~~~~

Do not forget the water channel with small waterfalls that runs around the whole park and in which you can enjoy the view of ducks and geese, and a variety of fish.

 
 
Dessa Gäss tar över parken både på land och i kanalen
 
 
Här finns aktiviteter med ute gym för även vuxna. Jag tycker att man är duktig på att placera ut gymverktyg utomhus för allmänheten i Spanien.
Även tillåtet för dem som inte har råd att skaffa gymkort.
~~~~~~~~~~~~
 
Also this space is used as a cultural focus since it is held the "Night of Poetry" in the Circle of Cypresses, apart from children's activities and concerts during the holidays.

It is a recommended visit within the Route of Don Quixote.

 
Detta porlande vattenfall är ett mysmonument som är godis för omgivningen.
 
 
Älgparken
 
är ett naturligt utrymme i Alcazar de San Juan (Ciudad Real).
 
Den har en förlängning på mer än 200 000 kvadratmeter. Sedan 1995 är den öppen för allmänheten för alla ska få njuta av detta gröna utrymme. Det är öppet 8.00 till 22.00
 
En klätterpanel till dem som gillar höjder.
 
Den har en stor mångfald av botaniska växter (cedrar, cypresser, elm och exotiska träd) och fjäderfä (buhols, torcaces, duvor, hökar, blackbirds, etc.), som upptäcktes genom en serie informativa paneler om ursprunget och utvecklingen av dessa arter.
 
"Här klättrar Herr Ekorre horisontellt upp i trädet och undrar var Helge Älg är"
 
 
Ett stort grönt lungområde i staden som tar särskild vård av ansvariga och boende. Men parken fungerar också som en lekplats för barn med sina lekplatser och en sportskrets för alla joggare eller cyklister, förutom underhållsutrustning.
 
"Herr Ekorre tar nya vertikala steg upp i trädet och han når toppen tillslut eller har han troligtvis sett Helge Älg"
 
Glöm inte vattenkanalen med små vattenfall som går runt hela parken och där du kan njuta av utsikten över ankor och gäss och en mängd olika fiskar.
 
"Glöm inte heller Lavendel allén som luktar friskt på flera meters avstånd"
 
 

Även detta utrymme används som ett kulturellt fokus eftersom det hålls "Poesisk natt" i Cirkelscenen förutom barnens aktiviteter och konserter under semestern.

Det är ett rekommenderat besök inom Don Quixote visiten.

Denna lilla söta vovve höll på att krocka med mig när jag skulle svänga runt hörnet. Han verkade ha bråttom....
 
 
 Det finns även pålitliga människor som arbetar och tar hand om parken.
 
 
 
Jag funderar fortfarande på varför parken har fått namnet Älgparken.....
Allt jag ser är fåglar, ekorrar, fiskar, katter och hundar....
 
 
Ser ni Misse.....
Hon/han var väldig intresserad av att jag hade hela tiden ögonen på henne/ honom. Efter att jag hade lämnat Misse så fortsatte hon/han med att putsa sin melerade kostym.
 
 
Fortfarande ingen glimt av Helge Älg....
 
 
Jo, men här sitter du ensam och dricker ditt vilda vin utan mig...
Varför har du smygstartat.....
Till er alla önskar jag och Helge Älg en riktigt trevlig Fredag!
 
 

Bödel

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

Rotonda Carrasco
Executioner
Bödel
Furu
 
 
Denna rondell ligger belägen intill Hotel Intur Alcazar de San Juan
 
Pinus halepensis (Aleppo furu eller carrasco furu) är en träd art av familjen Pinaceae, släktet Pinus. Det är ett infödd träd i Medelhavsområdet både norra och södra delen. Det vetenskapliga namnet på arten kommer från namnet på staden Aleppo.
 
 
Jag tycker att monumentet ser ut som ett stort Lönnblad. Vad tycker ni att det liknar....
 
Jag går alltid förbi denna rondell på väg till Lidl och Carrefour.
Nu ska jag ta mig ut i solen för man vet inte när regnet kommer igen....
Ps. Det var inte lätt att hitta arkitekten till detta monument men jag får leta vidare
¡Chao!
 

Fågelrondellen

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

 
Idag har det minsann regnat hela dagen i Alcazar förutom att jag skymtar precis i detta  nu en stor sol mellan de tunga molnen. Vilken lättnad.
 
 
Det kan man inte säga om att Jerez har fått det lindrigare...
 
 
Efter en heldags oväder så flöt bilar huller om buller och gator har översvämmat mitt inne i stan. Även garage och kälĺarutrymmen har tömts på vatten. Jag hoppas inte att vårt hus har flytit bort.....
 
Otroligt vad en dag kan förändras när Moder Jord är i farten och efter en lång tids torka.
 
 
På väg hem i regnet fick jag upp min kamera mellan skurarna och tog kort på denna fina Fågelrondell. Den passar bra där den är placerad för mittemot är parken belägen och den är invanderad av massvis av Gäss.
 
 
Rotonda Ave
 
 
 
Lånad bild
 

Hotell Intur

Kategori: Spaniens Alcazar de San Juan

Det var 3 år sedan jag bodde på Intur
 
 
Nu ska vi bo på detta hotell 2 månader. Så jag hoppas vi ska trivas. Min man jobbar hela dagen men jag har lagt upp en strategi med rutiner. Vilket jag mår bra av.
 
 
Hotellets Foajé 
 
 
Dessa gångar leder antingen till trädgården och utomhuspoolen som tyvärr har stängt för säsongen. I trädgården anordnas etc bröllop och födelsedagar.
 
 
Eller så leder en av gångarna till frukost/ lunch/ middag salen. Därintill ligger konferensrum. 
 
 
 
Baren serverar det mesta och även kaffe.
 
 
Den har ett stort urval av viner/ brandy
 
 
Sedan leder även en av gångarna till inomhuspoolen/ jacuzzi/ bastu och gym
 
 
Man kan även sitta ute och dricka sitt kaffe eller vad man nu kan tänka sig att dricka
 
 
På första våningen bor vi i en svit med en stor uteterass
 
 
Det är även bra att ha ett matbord och soffa
 
 
 
Skönt att kunna att njuta av morgonsolen och dricka en kopp kaffe på altan. Utsikten är väl inte den bästa men vad gör det....
 
 
Skönt att sovrummet är avskilt.
 
 
Sängen är inte den skönaste den är rätt så hård. Min man sade att han hade t.o.m skavsår på hälarna när han vaknade i morse....
 
 
En jetset massage dusch
 
 
Även ett litet jacuzzi badkar
 
 
Sedan finns det en bastu
 
 
Pool och en jacuzzi i angränsning
 
 
 
Det finns ett mini gym. Det räcker långt=)
Som sagt jag kan nog hålla mig underhållen när det skulle visa sig att det blir tråkigt.
Idag har jag hunnit med min PW runda på 3 km och axel/ ryggövningar. Därefter blir det lite Babbel på spanska
Chiao!!!